17 mei 2021: start herinrichting Grote Berg

Maandag 17 mei zal de Grote Berg afgesloten worden. In dit bericht 2 informatie brieven die in de brievenbussen zijn gedaan van alle bewoners en ondernemers.


Update, zie onderaan deze pagina.


Over het verloop van de herinrichting en alles wat direct ons gebouw of de bewoners van ons gebouw aangaat is de afgelopen maanden al regelmatig contact geweest tussen het dagelijks bestuur van VvE de Bergen V en Den Ouden.

Op deze website zullen we iedereen graag op de hoogte houden van alle zaken die van belang zijn.

Twee informatiebrieven

Hieronder is de integrale tekst te lezen van de informatiebrief van de gemeente en van uitvoerder Den Ouden Groep. Onderaan elke tekst vind je ook een PDF van de elke informatiebrief.

WIJKINFO GEMEENTE EINDHOVEN 3 mei 2021

WIJKINFO GEMEENTE EINDHOVEN

Op maandag 17 mei 2021 start de gemeente met de herinrichting van de Grote Berg en de Hoogstraat tussen de Edenstraat en de Willem de Zwijgerstraat. De werkzaamheden zijn eind november 2021 klaar. De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden. op bijgevoegde overzichtstekening ziet u de fasering met een globale tijdsplanning van de werkzaam-heden. Op maandag 10 mei start de aannemer met de voorbereidingen. in het voetpad gaat hij de huisaansluitingen van het riool vervangen. Deze werkzaamheden veroorzaken líchte verkeershinder.

Werkzaamheden

Het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizer§gracht en Deken van Somerenstraat is aan vervanging toe. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de Grote Berg opnieuw in te richten. Deze inrichting sluit zo veel als mogelijk aan op de heringerichte Vestdijk en de andere nog her in te richten straten in de binnenstad.
Ook verbeteren we de verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid (minder verharding, meer groen en bíodiversiteit). Het ontwerp voorde nieuwe inríchting is in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden gemaakt. Het is te vinden op www.eindhoven.nl/groteberg.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het:

 • vervangen van het asfalt in de rijbaan. De fietsstroken worden in rood asfalt uitgevoerd;
 • venieuwen van de trottoirbanden en betontegels in de voetpaden;
 • aanbrengen van nieuwe parkeerplaatsen van beton straatstenen;
 • verhogen van kruispunten om de verkeersveiligheid tev erbeteren;
 • vervangen van de fundering van de weg;
 • uitvoeren van een archeologisch-en explosieven onderzoek;
 • vervangen van het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en Deken van Somerenstraat;
 • aanleggen van een nieuw regenwaterriool. De gemeente legt in steeds meer straten een regenwaterriool aan , zodat het schone regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering hoeft. Deze kan zo beteren efficiënter werken. Ook zorgen we zo dat het gewone riool bij een fikse regenbui niet meer overloopt. We willen graag zoveel mogelijk regenwater via dit regenwaterriool afvoeren. Daarom sluiten we ook de regenpijpen aan de voorzijde van de woningen aan op dít riool; vernieuwen van de huís-en kolkaansluitingen op de hoofdriolering;
 • vervangen van de verkeerslíchten op het kruíspunt Grote Berg-Hoogstraat-Willem de Zwijgerstraat-Kleine Berg;
 • opnieuw aanbrengen van markeringop de wíllem de zwijgerstraat;
 • vervangen van de lichtmasten;
 • vernieuwen van divers straatmeubilair;
 • aanbrengen van nieuwe bomen en groenvoorzieníng.

Bereikbaarheid, omleidingen en communicatie

De herinrichting geeft natuurlijk eníg ongemak. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaam- heden in fases uit, Van maandagi7 mei tot eind november 2021 is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Grote Berg.
Bij iedere fase zetten we voorde vemgheid het werkvak af met bouwhekken. De woningen en ondernemers blijven bereikbaar via het voetpad. Hier blíjft zo lang als mogelijk de verharding liggen of er komen kunststof loopschotten. Fietsers worden vía kleinschalige omleidingen om het werkgebied geleid, doorgaand autoverkeer wordt via grotere omleidingen om het werk geleid. Ter plaatse geven gele borden de omleidíngen aan.

Omwonenden ontvangen via de omgevingsmanager van de aannemer een bewonersbrief vóór de start van een nieuwe fase. Hierin geeft de aannemer bijvoorbeeld aan hoe bepaalde parkeervoorzieningen bereikbaar blijven en waar u het afval kunt aanbieden. Hoe de bevoorradíng van de winkels kan blíjven plaatsvinden bespreekt de omgevingsmanager persoonlijk met de betreffende ondernemers.

Nadeelcompensatie

Ondanks dat we er alles aan zullen doen wat binnen ons vermogen ligt om overlast te beperken, kan het voorkomen dat u financiële schade ondewindt, omdat uw bedrijf minder goed bereikbaar is tijdens de werkzaamheden. De regeling nadeelcompensatíe stelt vast of u voor vergoeding van de schade in aanmerking komt. Deze regelíng kunt u terugvinden op de website www.eindhoven .n zoeken op nadeelcompensatíe.

Meer informatie

lndíen u nog vragen heeft of meer informatíe wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördínator van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03, e-maïlf.volleber eindhoven.nl of met de omgevingsmanager Bastiaan van den Brink van aannemingsbedrijf Den ouden, telefoon 06 20 361314, e-mail b.vandenbrink@denoudengroep.com
Tíjdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Ger van den lng, uitvoerder van aannemingsbedríjf Den ouden, telefoon 06 5748 55 04, e-mail g.vandening@denoudengroep.com. Op www.eindhoven.nl/groteberg treft u meer Ínformatie aan over de herinrichting. Informatie over de omleidingen voor de bus vindt u op www.hermes.nl.

Met vriendelijke groet,

Hans Fronken, Projectleider

WIJKINFO GEMEENTE EINDHOVEN 3 mei 2021

(klik op de afbeelding om de originele bewoners informatie te lezen)

 

BRIEF DEN OUDEN GROEP 11 mei 2021

0nderwerp: Start werkzaamheden fase 1 herinrichting Grote Berg

Beste bewoner/ondernemer,

Graag informeren wij u namens Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. over de start van de werkzaamheden aan de Grote Berg, die wij in opdracht van de gemeente Eindhoven uítvoeren. U heeft vooruitlopend op deze brief een wijkinfo ontvangen waarin het proiect aangekondigd is. ln deze brief leest u over de werkzaamheden in de buurt van uw pand en/of woning.

Wat gaan wij doen?

Het vuilwaterriool in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en Deken van Somerenstraat is aan vervanging toe. Naast het vernieuwen van dit vuilwaterriool vergroten wij de afvoercapaciteit van het bestaande rioolstelsel door er een nieuw regenwaterriool bij te leggen. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de Grote Berg opnieuw in te richten. Deze inrichting sluit zo veel als mogelijk aan op de heringerichte Vestdijk en de andere nog her in te richten straten in de binnenstad. Ook verbeteren we de verkeersveHúheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid (minder verharding, meer groen en biodiversiteit). Hierdoor wordt de Grote Berg een veiligere en vriendelijkere straat, waar het plezierig wonen, werken en winkelen is.

Planning werkzaamheden fase 1 : vanaf 17 mei

Op maandag 17 mei a.s. starten wij met fase lA van de werkzaamheden op de Grote Berg. Het gaat om de Grote Berg vanaf de Keizersgracht-Wal tot en met de Paradijslaan. Begin juni start fase 18, het kruispunt Grote Berg-Bergstraat. Op maandag 10 mei starten wij al met voorbereidende werkzaamheden in de trottoirs waarbij de rijbaan tot 17 mei toegankelük blijft. De werkzaamheden in fase 1 A en 1B duren tot medio juni. De rijbaan in fase 1 wordt medio september nog één dag afgesloten om de asfaltdeklaag aan te brengen. Hierover informeren wij u tijdig.

Bereikbaarheid

Van maandag 17 mei tot eind november is de Grote Berg voor doorgaand verkeer afgesloten. Verkeer wordt met omleidingsborden omgeleid. Op de bijgevoegde overzichtstekening staat de omleiding aangegeven met zwarte pijlen.

Het werkgebied wordt met bouwhekken afgezet. De woningen en winkels aan dit werkvak zijn tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar via bestaande trottoirs en/of loopschotten, behalve tijdens de werkzaamheden in het trottoir, waarbij wij direct voor de deur werken. Dit zal telkens van korte duur zün en aan het einde van iedere werkdag zijn voordeuren weer bereikbaar.

De Paradijslaan is van 17 mei tot medio juni niet bereikbaar via de Grote Berg. Vanaf de Keizersgracht rijdt u langs het Stadhuisplein naar de Jan Smitzlaan. Vanaf de Jan Smitzlaan rijdt u via de Elzentlaan de Paradijslaan in. Komt u vanaf de Edenstraat, dan rijdt u via het Frederik van Eedenplein. Deze omleidingsroutes zijn op de bijgevoegde overzichtstekening aangegeven met de blauwe pijlen.

De Bergstraat is van begin juni tot medio juni niet bereikbaar via de Grote Berg. Om op de Bergstraat te komen rijdt u vanaf de Willemstraat de Kleine Berg in. Het éénrichtingsverkeer in de Bergstraat wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk opgeheven. ln de Bergstraat wordt een passeerplaats ingericht om tegemoetkomend verkeer te (laten) passeren. Deze omleidingsroute is op de bijgevoegde overzichtstekening aangegeven met de rode pijlen.

Parkeren

Het parkeerterrein aan de Bergstraat, aangegeven op de bijgevoegde overzichtstekening als P1, blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Bergstraat. Het parkeerterrein op de hoek van de Grote Berg – Paradijslaan, aangegeven op de bijgevoegde overzichtstekening als P2, blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Grote Berg. Parkeervakken aan ons werkvak worden tijdelijk opgeheven.

Afvalinzameling

De vuilophaaldienst CURE kan tijdens fase 1 niet tot bij de woningen en ondergrondse containers komen om het afval op te halen. De ondergrondse container aan de Bergstraat is tijdens fase 18 (tot medio juni) afgesloten. Wij verzoeken u om uw huisvuil bij een andere container aan te bieden. Alle overige ondergrondsecontainers blijven in gebruik.

Overlast

Tíjdens onze werkzaamheden kunt u overlast ondervinden. Wij doen er zoveel mogelijk aan om deze overlast tot een minimum te beperken. Onze werktijden liggen tussen 7:00 en 17:00 uur. Deze tijd hebben wij hard nodig om het werk voor u op tíjd af te ronden. De medewerkers zijn al iets eerder op het werk aanwezig om op tijd te starten.

Meer informatie

Om u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen gebruiken wij de BouwApp. U kunt de BouwApp op uw smartphone installeren. Dit doet u als volgt: u opent Google Play / de Appstore en zoekt naar de BouwApp. Nadat u de app geïnstalleerd hebt, opent u deze en vervolgens klikt u in het tabblad ‘ontdek’ op de zoekfunctie waar u ‘Herinrichting Grote Berg’ invoert. Vervolgens selecteert u dir project en plaatst u deze in uw favorieten door linksboven het sterretje te selecteren, zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast [zie PDF via afbeelding hieronder]. Wanneer wij in de toekomst een update plaatsen, ontvangt u hiervan desgewenst een push-melding op uw telefoon.

lndien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, neem u contact op met de omgevingsmanager van aaannemingsbedrijf Den Ouden, Bastiaan van den Brink op 06 20361314 of e-mailadres: b.vandenbrink®denoudenaroeD.com. Of met Frank Volleberg, gemeentelijk uitvoeringscoördinator, bereikbaar op telnr. 06 22485903 of e-mailadres: f.vollebera@eindhoven.nl

Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met de uitvoerder van het werk, Ger van den lng, bereikbaar oï tel. 06 57485504 of e-mailadres: g.vandeningen@denoudenaroeD.com. Meer informatie over het project kunt u lezen op www.eindhoven.nvarotebera

Met vriendelijke groet,

Bastiaan van den Brink
Omgevingsmanager Den Ouden Aannemingsbedrijf

Smartphone app

de BouwAppDen Ouden Bouwgroep gebruikt ook een app om iedereen die daarin belangstelling heeft kosteloos op de hoogte te houden.

de BouwApp – Google Play

de BouwApp – Apple App Store

Of via je browser.

 

 

 

Zie ook de andere berichten over de herinrichting van de Grote Berg op deze website.

 

UPDATE
dinsdag 22 juni 2021 – werkzaamheden UITGESTELD

Vertraging werkzaamheden

Door de archeologische vondsten en ondergrondse obstakels hebben wij vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De vertraging betreft tot nu toe ongeveer 12 werkdagen. Dit betekent dat we maandag 12 juli de werkzaamheden in fase 1 afronden en starten met fase 2. Uiterlijk één week voor de start van fase 2 ontvangen direct aanwonenden via de omgevingsmanager van de aannemer een bewonersbrief met de definitieve startdatum en informatie over onder meer de bereikbaarheid tijdens fase 2. Het is mogelijk dat het archeologisch onderzoek in latere fasen van het project ook nog wat meer tijd vergt. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte.”

Zo staat vermeld in de Wijkinfo Vertraging werkzaamheden Grote Berg die alle bewoners in de brievenbus ontvangen hebben.

 

 

op tijd geïnformeerd worden én blijven?

Deze artikelen binnen 24 uur in je mailbox ontvangen?
Geef links van dit artikel je mailadres door in het formulier en wij zorgen voor de rest. 🙂

 

Voor alle up to date afspraken en gebeurtenissen en planningen, zie ook de agenda van de VvE de Bergen V.
(disclaimer: we doen ons best om deze agenda zoveel mogelijk actueel te laten zijn)