Ontwikkelingen in de buurt: het Stadhuisplein

De kaders voor het toekomstige Stadhuisplein worden stapsgewijs concreter. Maar er valt ook nog veel te kiezen. Daarvoor is nu de Eindhovense gemeenteraad aan zet. De afgelopen maanden ging het college van B&W op zoek naar de mening van onder meer inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Deze resultaten zijn samen met de gemeentelijke uitgangspunten gebruikt als input voor het opstellen van een ruimtelijk kader met drie varianten voor de invulling van het Stadhuisplein en omgeving. De gemeenteraad bespreekt het ruimtelijk kader in mei 2021.

“Door de stad breed te betrekken bij de toekomstige invulling van het Stadhuisplein, hebben we waardevolle input opgehaald. We hebben volop ambities en er liggen mooie kansen, maar dat brengt ook uitdagingen met zich mee”, aldus wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling).

“Er is behoefte aan veel betaalbare woningen rondom het plein, meer groen en het liefst ook nog ruimte voor evenementen. Daarnaast lopen de meningen over bijvoorbeeld de bouwhoogtes uiteen. Het Stadhuisplein moet een prettige plek worden voor inwoners en bezoekers. Het is nu aan de raad om alle belangen af te wegen en richtinggevende keuzes te maken.”

Drie varianten

Het ruimtelijk kader geeft aan welke elementen van belang zijn voor het Stadhuisplein en omgeving, zoals de mate van verdichting, openbare ruimte, vergroening, cultuurhistorie en mobiliteit. Deze elementen zijn op verschillende wijzen geïnterpreteerd en verwerkt in drie toekomstvarianten voor het Stadhuisplein.

De varianten zijn bedoeld om een goed gesprek te voeren over de ambities voor het gebied, gerichte keuzes te maken en de consequenties daarvan in beeld te brengen. Want een keuze voor bijvoorbeeld hoogbouw met veel nieuwe woningen heeft consequenties voor bezonning. En een keuze voor maximale vergroening, heeft als gevolg dat er geen ruimte meer is voor hele grote evenementen.

Voorkeursmodel en vervolgproces

De raad wordt gevraagd om op 25 mei 2021 richting te geven voor een voorkeursmodel. Daarbij staan twee vragen centraal: wat is de ambitie voor de te realiseren verdichting (aantal woningen en bouwhoogte) én de invulling van de openbare ruimte? En welke belangen wegen het zwaarst wanneer conflicterende belangen om een keuze vragen?

Het voorkeursmodel wordt voorzien van een businesscase (wijze van financiering) en ontwikkelstrategie (volgorde waarin het gebied kan worden ontwikkeld). Tezamen vormen deze drie elementen het integraal gebiedskader, dat in september 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Meer informatie

Benieuwd naar het ruimtelijk kader, inclusief de drie varianten voor het Stadhuisplein, de rapportage van de resultaten van het samenspraakproces en meer achtergrondinformatie? Kijk op eindhoven.nl/stadhuisplein

 

deze informatie is integraal overgenomen uit de mailing van Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven SDBE